บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการออกหนังสือรับรอง (ไทยและอังกฤษ)

บัณฑิตวิทยาลัย ให้บริการออกหนังสือรับรองทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
  • สถานะการศึกษาของนักศึกษา
  • เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
  • การผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
  • รับรองการรับทุน และเอกสารอื่นๆ

โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html ในหัวข้อ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ชำระค่าธรรมเนียมและยื่นคำร้องผ่านระบบที่ https://forms.gle/eDoAt4HFmiKNAxNv5
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนงลักษณ์ ปรีชา โทร 074-286983
บริการขอหนังสือรับรอง ไทย