การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

             ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลงานที่ทำให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้ความดูแลมีคุณภาพและสำเร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรอื่นได้ปฎิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัล "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564” 

โดยส่งเอกสรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 - Download ไฟล์ Word word logo

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิภาวรรณ วาทีกานท์
บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lecture award64