การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

             ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลงานที่ทำให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้ความดูแลมีคุณภาพและสำเร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรอื่นได้ปฎิบัติตาม โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัล "อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564” 

โดยส่งเอกสรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ การยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 - Download ไฟล์ Word word logo

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิภาวรรณ วาทีกานท์
บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lecture award64

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th