การเสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

            ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอความร่วมมือคณะ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1.   เสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มวิชาละ 3 เรื่อง/ระดับปริญญา พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หรือสำเนาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องละ 3 ชุด
  2.   เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งผ่านการทาบทามจากคณะเรียบร้อยแล้ว 

โดยส่งเอกสารไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 (กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์) 
-    Download ไฟล์ Word
 word logo
3. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น (กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์) - Download ไฟล์ Word word logo
4. แผนการดำเนินงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิภาวรรณ วาทีกานท์ บัณฑิตวิทยาลัย  
ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thesis award64