การเสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564

            ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2564 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงยกย่องและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศฯ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอความร่วมมือคณะ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1.   เสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มวิชาละ 3 เรื่อง/ระดับปริญญา พร้อมส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หรือสำเนาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องละ 3 ชุด
  2.   เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ซึ่งผ่านการทาบทามจากคณะเรียบร้อยแล้ว 

โดยส่งเอกสารไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ เปิดรับวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564
2. แบบฟอร์มเสนอชื่อวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 (กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์) 
-    Download ไฟล์ Word
 word logo
3. แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น (กรุณากรอกข้อมูลโดยการพิมพ์) - Download ไฟล์ Word word logo
4. แผนการดำเนินงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวิภาวรรณ วาทีกานท์ บัณฑิตวิทยาลัย  
ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทร 0-7428-6987 (ภายใน 6987) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thesis award64

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th