บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2/2564

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดเทอมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในหลักสูตรไทยและนานาชาติ แบบ onsite (อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564* โดยจัดเป็นคอร์สสั้น รายละเอียดดังนี้

 

  • Module 4 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research) จำนวน credit: 1(0-2-1) หน่วยกิต

หัวข้อที่ศึกษา: สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์
วัน เวลา สถานที่เรียน: ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ตึก LRC หรือเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 

  • Module 5 ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) จำนวน credit: 2(1-2-3) หน่วยกิต

หัวข้อที่ศึกษา: Principles of experimental designs; completely randomized designs; sample size determination; randomized complete block designs; factorial designs; multiple comparisons; model checking; computer applications)

วัน เวลา สถานที่เรียน: ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564-14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.50 น. ณ ห้อง m211 ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร LRC หรือเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Click ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ* เฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ให้ประสานงานผ่านหลักสูตร คณะ และงานทะเบียนและรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อขอลงทะเบียน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ งานทะเบียนและรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี