บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษาที่ 2/2564

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เปิดเทอมวันที่ 7 ธันวาคม 2564) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในหลักสูตรไทยและนานาชาติ แบบ onsite (อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564* โดยจัดเป็นคอร์สสั้น รายละเอียดดังนี้

 

  • Module 4 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research) จำนวน credit: 1(0-2-1) หน่วยกิต

หัวข้อที่ศึกษา: สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์
วัน เวลา สถานที่เรียน: ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ตึก LRC หรือเรียน Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 

  • Module 5 ออกแบบการทดลอง (Experimental Design) จำนวน credit: 2(1-2-3) หน่วยกิต

หัวข้อที่ศึกษา: Principles of experimental designs; completely randomized designs; sample size determination; randomized complete block designs; factorial designs; multiple comparisons; model checking; computer applications)

วัน เวลา สถานที่เรียน: เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 14.50 น. และ วันศุกร์ เวลา 10.00 – 11.50 น. โดยเริ่มเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง m211 ตึกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร LRC หรือ เรียน Online โปรแกรม Zoom 

Click ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ* เฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ให้ประสานงานผ่านหลักสูตร คณะ และงานทะเบียนและรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อขอลงทะเบียน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ งานทะเบียนและรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

950 500 ระเบียบวิธีวิจัย edit

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th