การสำรวจข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาทุกท่าน

        ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบประจำปีการศึกษาและตลอดปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 15 กันยายน  2565 ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะ/หน่วยงาน กรอกแบบสำรวจข้อมูลความประสงค์ในการเปิดรับสมัคร โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • กรอกข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วย แบบฟอร์มการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2565 (ไฟล์ตามแนบ) หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html (หัวข้อ แบบฟอร์มสำหรับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน)
  • อัพโหลดแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว ที่ link  https://forms.gle/hFMMHFBktmhWAJN56
    โดยขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคู่มือรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนงลักษณ์ ปรีชา โทร. 6983, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Line Group : งานรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 
qr งานรับสมัคร 65
 
รับสมัครเรียนต่อ ป.โทเอก