บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนรายวิชากลางระดับบัณฑิตศึกษา 950-500 ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในระดับ ป.โท และ ป.เอก ในหลักสูตรไทยและนานาชาติ แบบ in-class (อาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์)

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชานี้ให้ลงทะเบียนในรายวิชากลางดังกล่าว โดยจัดเป็นคอร์สสั้น ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Module 4 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)    จำนวน credit :  1(0-2-1) หน่วยกิต

    หัวข้อที่ศึกษา:  สถิติเชิงพรรณนา การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและกราฟ การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงอนุมาน; ANOVA ไคแสควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น ความกลมกลืน ตัวแปรกวน และปฏิสัมพันธ์

- วัน เวลา สถานที่เรียน : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 2 ตึก LRC

หมายเหตุ : หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับรายวิชานี้ สามารถส่งเมล์สอบถามได้ที่ 

รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดวิชา Click 

Cyan White Orange Modern Course Certificate

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th