เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นภายในวันที่ 21 มิ.ย. 64

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากเดิมภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็น ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 
ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด บัณฑิตวิทยาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ป.โท-เอก ในการนี้จึงขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์
โดยขอให้นักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณศิรินันท์ ศรีอ่อน โทร 074-286988 หรือ คุณธีรเดช นพเดช โทร 074-286987 
 
Thesis Submission Academic Year 2020