กิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก วช.

Description

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบ ZOOM
 
ลงทะเบียนเข้าร่วม: https://gradmis.psu.ac.th/symposium/
 
ติดต่อสอบถาม: ทีมวิชาการและทุน บัณฑิตวิทยาลัย
โทร.0-7428-6983, 6996
Line:@737rudji
โปสเตอร์แนะนำทุน วช.สังคมศาสตร์