เสวนาวิชาการ "การพัฒนาสังคมชายแดนใต้เพื่อคนไทย 4.0 ด้วยแนวทางสันติภาพ"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ "การพัฒนาสังคมชายแดนใต้เพื่อคนไทย 4.0 ด้วยแนวทางสันติภาพ" โดในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Click 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (+66)74-286-721

หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

146 small