ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58
The International and 58ᵗʰ National Graduate Research Conference (INGRC2024) ในหัวข้อ "Empowering Tomorrow’s Learners: Innovations in Education Technology"
ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2567
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
เปิดรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567
 
🔹 การนำเสนอผลงานวิจัย
- กลุ่มการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ และเศรษฐศาสตร์
 
📲 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งผลงานได้ที่ http://ingrc2024.buu.ac.th/
 
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-102-700 Ext 705, 707
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
S 83288223
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th