ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
The 4th National Graduate Research Conference

หัวข้อ: “Glocalization, Technology, and Soft Power in Digital Era”
วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2567
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2567
Website: https://graduate.sru.ac.th/conference/grad2024/

=========================

หัวข้อในการประชุม:
• กลุ่มการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
• กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
• กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ และเศรษฐศาสตร์
=========================

บทความฉบับเต็มสามารถขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารที่สนับสนุนการประชุมวิชาการ:
📔วารสาร TCI กลุ่ม 1
• วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
• วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
• วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
📔วารสาร TCI กลุ่ม 2
• วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
• วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
• วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
• วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
• วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
• วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
📔วารสารที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าฐาน TCI
• วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
• วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
• วารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
• วารสารบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

=========================

ติดต่อสอบถาม:

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์: 077-913-381-2
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-787-1144 หรือ 081-787-2020
หมายเลขโทรสาร: 077-913-382
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S 306094108

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th