ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม :การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 (แบบออนไลน์)
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/register/
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์: 098-9191769 คุณอำพร บัวจีน หรือคุณนพพล สุดชารมย์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poster Symposium 14

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th