เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เรียนรายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)

ตามที่ได้ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิดสอนรายวิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) English for Graduate Students (Special Programs) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และแจ้งคุณสมบัติผู้เรียน คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท และจะต้องสอบ PSU-TEP มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ไปแล้ว นั้น  Click เพื่อดูประกาศฯ เดิม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศยกเลิกการสอบ PSU-TEP ครั้งที่่ 2/2563 โดยกำหนดวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษา ศูนย์การศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จึงขอแจ้งเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้เรียนรายวิชาดังกล่าว คือ อนุญาตให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ PSU-TEP ครั้งที่ 2/2563 แล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว จะต้องมีผลสอบ PSU-TEP มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง สำหรับกำหนดการเรียนและการลงทะเบียนเรียนคงเดิม โดย

     1. กำหนดการเรียน คือ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 – 14 มิถุนายน 2563 เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.50 น. โดยจัดการเรียน การสอน และการสอบแบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
     2. กำหนดการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (Student Information System) ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤษภาคม 2563 (โดยวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป)
* หมายเหตุ
     1) นักศึกษาจะต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนเรียน 2 วันทำการ ซึ่งจะไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษาได้
     2) อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
     3) หากมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลดประกาศฯ 

394

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th