การเตรียมพร้อมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

1. เตรียมพร้อมก่อนเข้ารั้วสีบลู 

2. เป้าหมายมีไว้เพื่อจบ 

student guide thai Ph.D. 2021

student guide thai Masters 2021

3. ทำครบจบแน่

ระดับปริญญาโท

  • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดและ GPAX ≥ 3.00
  • สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X และผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ สำหรับปริญญาโท แผนสารนิพนธ์
  • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
  • อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ 

ระดับปริญญาเอก

  • สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
  • สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดและ GPAX ≥ 3.00
  • ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X
  • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
  • อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ 

ข้อบังคับ/เกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อสำเร็จการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 www.grad.psu.ac.th/th/news/other/813-covid19.html

4. ติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วย One Stop Service ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร 074-286997 (ภายใน 6997)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.