ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 [6 พฤษภาคม 2565]

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นประกาศฯ และสำหรับบางหลักสูตร คณะจะดำเนินการแจ้งผู้สมัครโดยตรง

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี