เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท - ป.เอก ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/…/fi…/news_admis/admis_announce64.pdf

คู่มือการรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/…/prospective-students/admission.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 0-7428-6997 (ภายใน 6997)

poster รับสมัคร 64