คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก โดยจัดการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ในหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2563

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

poster ขยายรับสมัครพยาบาล page 0001