ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ มากกว่า 150 หลักสูตร พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/news/news671.pdf
และตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และสาขาที่เปิดรับได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6988 (ภายใน 6988) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภายใน 6997)

317