บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท-ป.เอก ประจำปี 2562

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ทุกวิทยาเขต) ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัคร (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)                                                                  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

วันที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศผลสอบ (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

เปิดรับสมัครออนไลน์ :  https://gradmis.psu.ac.th/admission/

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่คู่มือการรับสมัคร :  https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/Admisbook2019.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6997 หรือ 0-7428-6988 โทรสาร 0-7428-6992 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ website: https://grad.psu.ac.th/th/

ประกาศฯ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

42