บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครโครงการผลิตนักวิจัยดุษฏีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.เอก  ภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปี 2561 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

สามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

เปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม  -10 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตอื่นๆ

คุณนฤชล หวังวุฒิ  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ  

โทร 0-7428-6383 (ภายใน 6983) E-mail:  naruchol.w@psu.ac.th

วิทยาเขตปัตตานี                                    

คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาเขตปัตตานี    

โทร  0-7333-1252 หรือ 0-7331-3928-50 ต่อ 1366 E-mail:  niramon.l@psu.ac.th

 

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.grad.psu.ac.th/images/files/scholar/scholar532.pdf

และดาวน์โหลดใบสมัครที่

http://www.grad.psu.ac.th/th/resources/documents-download.html