ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [ 20 พฤษภาคม 2565 ]

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระดับปริญญาโท

วิทยาเขตภูเก็ต