รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.เอก ในโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้  - 31 มีนาคม 2565
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  - 5 สิงหาคม 2565

** โดยผู้สมัครที่ประสงค์เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 สามารถสมัครในกำหนดการของภาคการศึกษาที่ 1 ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เบอร์โทรติดต่อ  074-286982 (ภายใน 6982) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต65