ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้

1. การรับสมัครเข้าศึกษารอบประจำปี 2565 (เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1) 

กิจกรรม

กำหนดการ (ทุกวิทยาเขต)

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

 • ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา

ติดตามประกาศเตรียมตัวเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต

 • ลงทะเบียนเรียน
 • เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

 2. การรับสมัครเข้าศึกษารอบตลอดปี (เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 

กำหนดการ

ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565

* วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

วันที่ 16 เมษายน - 15 กันยายน 2565

* วันที่ 16 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

 • ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

ภายใน 3 วันหลังจากสมัคร

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง

 • หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก
หลักสูตรกำหนดวันสอบและแจ้งผลมายังบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

* เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

เดือนกันยายน - ตุลาคม 2565

* เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

 • นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา

ติดตามประกาศเตรียมตัวเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต

 • ลงทะเบียนเรียน
 • เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

* เดือนสิงหาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

* เดือนมกราคม 2566 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th