ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้

1. การรับสมัครเข้าศึกษารอบประจำปี 2565 (เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1) 

กิจกรรม

กำหนดการ (ทุกวิทยาเขต)

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

 • ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 • หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา

ติดตามประกาศเตรียมตัวเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต

 • ลงทะเบียนเรียน
 • เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

 2. การรับสมัครเข้าศึกษารอบตลอดปี (เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 

กำหนดการ

ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565

* วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

วันที่ 16 เมษายน - 15 กันยายน 2565

* วันที่ 16 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

 • ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

ภายใน 3 วันหลังจากสมัคร

 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง

 • หลักสูตรดำเนินการสอบคัดเลือก
หลักสูตรกำหนดวันสอบและแจ้งผลมายังบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

* เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

เดือนกันยายน - ตุลาคม 2565

* เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

 • นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา

ติดตามประกาศเตรียมตัวเข้าศึกษาของแต่ละวิทยาเขต

 • ลงทะเบียนเรียน
 • เปิดภาคการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

* เดือนสิงหาคม 2565 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

* เดือนมกราคม 2566 (เฉพาะวิทยาเขตภูเก็ต)