การเตรียมพร้อมของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

1. เตรียมพร้อมก่อนเข้ารั้วสีบลู 

2. เป้าหมายมีไว้เพื่อจบ 

student guide thai Ph

student guide thai Masters

3. ทำครบจบแน่

ระดับปริญญาโท

  • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดและ GPAX ≥ 3.00
  • สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X และผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ สำหรับปริญญาโท แผนสารนิพนธ์
  • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
  • อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ 

ระดับปริญญาเอก

  • สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
  • สอบผ่านเกณฑ์การประเมินภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดและ GPAX ≥ 3.00
  • ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ มีผลการศึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ระดับ S หรือ X
  • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ตามเกณฑ์ระเบียบฯ/หลักสูตร/ทุนการศึกษา/อื่นๆ กำหนด
  • อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับ เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ 

หมายเหตุ: ข้อบังคับ/เกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/graduate-study-guideline.html

4. ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ระบบบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษาระบบบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษา