การรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ (วิทยาเขตปัตตานี) ประจำปีการศึกษา 2565

 

ขั้นตอนรายงานตัว1 65 บว page 0001