บว.ประชุมร่วม อบต.ท่าข้าม เพื่อสร้างความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.อุไร หัถกิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อทำความร่วมมือจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมสูงวัย

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th