บว. นำทีมวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (วันนี้) รศ.ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำทีมงานวิทยากร ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ อันจะก่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเป็นการประชุมร่วมกันผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมภูเก็ต และห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย
 
เริ่มประชุมโดย รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยทีมงานวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ประกาศฯ ข้อบังคับฯ และระเบียบฯ (ใหม่) รวมถึงกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ การสมัครทุนการศึกษา การดำเนินการด้านวิทยานิพนธ์ และการสำเร็จการศึกษา ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานร่วมกัน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th