พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งองค์ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากคณะต่างๆ ของทุกวิทยาเขต ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. นายภาณุ ไทยนิรมิตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล The Best Paper Award จากผลงานเรื่อง Excited discrete force for piezo generator Undergone ultra-low vibrations on air-compressor and possible application ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 IEEE 15th international colloquium on signal processing & its applications เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ณ Universiti Teknologi Mara, ประเทศมาเลเซีย

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต และ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต

2. นางสาวเกวริญจน์ ผลกล่ำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง Development of a novel MIP-cardiac troponin T biosensor for point-of-care testing ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The pure and applied chemistry international conference 2019 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร