บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในฯ EdPEx

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ. พ.ต.ท. ดร.ภก.นภดล ทองนพเนื้อ, ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ และนางสาววารุณี หมื่นยา เข้าประเมินคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานแก่คณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมิน เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจต่อไป