บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "หลักเกณฑ์และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ"

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) โดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงานและเผยวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการนำไปพัฒนาทักษะการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โดยหวังให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ม.อ. สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับต่อไป

จากนั้นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” และเทคนิคการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ด้านวิทยาศาสตร์ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายบรรยายโดย ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ในหัวข้อเดียวกันสำหรับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมเผยเทคนิคการนำเสนอที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้การตอบเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th