บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งาน Turnitin ครั้งที่ 4/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการจากฐานข้อมูลทั่วโลก อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีจริยธรรมในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th