บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมพร้อมสอบภาษาอังกฤษไปปรับใช้กับการสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 172 คน โดยคุณบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ หัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นช่วงแนะนำและให้ข้อมูลเกณฑ์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนางสาวปณัษฐา หิรัญสาลี สำหรับวิทยากรบรรยาย คือ ดร.ปริวัฒน์  ธาราฤดี อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาถ่ายทอดเทคนิคความรู้เพื่อสอบภาษาอังกฤษ ในระหว่างการบรรยายมีข้อสอบให้ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบด้วย หลังการบรรยายเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การผ่าน เทคนิคการฝึกฝนในแต่ละทักษะ เป็นต้น

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th