บว.จัดโครงการอบรม “Plagiarism กับงานวิจัย”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “Plagiarism กับงานวิจัย” ผ่านระบบ Zoom 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาและกล่าวเปิดโครงการ

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ Plagiarism กับงานวิจัย จากวิทยากร รศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปิดท้ายโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ต่อไป

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th