บว.จัดกิจกรรมชี้แจงทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ zoom เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษาได้กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการให้ข้อมูลทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการฯ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พจี ยุวชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และดร.นิสารัตน์ ขันธโภค ให้คำแนะนำและชี้แจงการรับสมัครทุนดังกล่าว

ในช่วงท้าย เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการขอรับทุน โดยรุ่นพี่ที่ได้รับทุน วิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่
รศ.ดร.ภูดิศ  สุวรรณโณ อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นางสาวสุวนันท์ ชูทุ่งยอ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และนางสาวปณิชา เดชธนบดินท์ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th