บว.จัดอบรม Turnitin ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่7-8 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin” รอบสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th