แนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 (วันนี้) เวลา 10.00-11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะนำทุนวิจัยมหาบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก