บว.จัดอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (วันนี้) บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมระบบข้อมูลวารสารวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามประกาศ ก.พ.อ. รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน