บว. แนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะนำทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ผ่านระบบ Zoom Conference
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอทุน รวมถึงการเตรียมตัวยื่นสมัครขอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด