ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ หลักสูตรปกติ ปี 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 • ดร. จันธิรา แก้วศรีทอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร คันธโชติ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. เทวี ทองแดง คาร์ริลา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรี ทองเรือง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา อดุลยธรรม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณี วิทยานนท์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุทิตา มีนุ่น
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ อัศวเกศมณี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจริต ส่วนไพโรจน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ อู๋ไพจิตร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ศิริโชติ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. เถวียน วิทยา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. วรัญญู ศรีเดช
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. พรพงษ์ สุทธิรักษ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณาณี สัมภวะผล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 • รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. สพญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. พรสถิตย์ สุขชู
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th