ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ หลักสูตรปกติ ปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา จันทร์แย้ม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา จันทร์แย้ม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา เทพสิงห์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา เทพสิงห์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. เกษตรชัย และหีม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. เกษตรชัย และหีม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ สังขรัตน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสันต์ วงค์วรรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสันต์ วงค์วรรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 • ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. ศริยา บิลแสละ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.