ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ปี 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 • ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ อู๋ไพจิตร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณาณี สัมภวะผล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ดร. เอ็ม นุ้ยเลิศ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุโยธา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th