ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปกติ ปี 2564 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 • รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สามารถ ทองเฝือ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร มุณีแนม
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี เพชรนาจักร
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะรอนิง สาแลมิง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลรอนิง สือแต
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th