ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปริญญาเอก

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคสมทบ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ภาคสมทบ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคสมทบ หลักสูตรปกติ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th