กรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

  แบบฟอร์มแนวทางการพิจารณาหลักสูตรฯ
    แนวทางการพิจารณาหลักสูตรฯ สำหรับหลักสูตรใหม่ 5 มิถุนายน 2560 
    แนวทางการพิจารณาหลักสูตรฯ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง  5 มิถุนายน 2560 
    แบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอนฯ
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF:HEd)
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 12 กุมภาพันธ์ 2561
  บัณฑิตที่พึงประสงค์ / อัตลักษณ์ (I-WiSe_PSU) และปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Template ต่างๆ
1.

Template มคอ.2 doc files pdf files 10 มกราคม 2561 

    กรณีศึกษาการทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26 ธ.ค. 56)
:: เอกสารแทรก 1 :: เอกสารแทรก 2
2.

Template เกี่ยวกับรายวิชา

  2.1 มคอ.3 แบบละเอียดรายวิชา
  2.2 มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
3.

Template แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรฯ

  มคอ.03 สำหรับ ป.บัณฑิต
  มคอ.04 สำหรับ ป.โท 25 พฤศจิกายน 2559 
  มคอ.05 สำหรับ ป.บัณฑิตชั้นสูง
  มคอ.06 สำหรับ ป.เอก  25 พฤศจิกายน 2559 
4.

แบบฟอร์ม สมอ.08 3 เมษายน 2561 

  ตัวอย่างประวัติอาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงฯ
5.

แบบคำขอจัดการศึกษาทางไกล

6.

แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร doc files

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
  ข้อหารือเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว
  แนวปฎิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร
  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท์
 
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
 
ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากสภาวิชาการ