ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4,188 คน

 

กลุ่มสาขาวิชาจำนวน (คน)
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  0  475  283  207
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  1,066  0  536
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  104  1,375  0  142
 รวม  104  2,916  283  885

Update มิถุนายน 2561

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Update มิถุนายน 2561

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 901 คน

Update มิถุนายน 2561

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

Update มิถุนายน 2561

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

Update มิถุนายน 2561