ตารางนัดหมายผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

ตารางนัดหมายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

ตารางนัดหมายรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

ตารางนัดหมายรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม