ตารางนัดหมายผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

ตารางนัดหมายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

ตารางนัดหมายรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 

aRP5 5280

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร หัถกิจ

ตารางนัดหมายรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

ตารางนัดหมายรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม