งานวิจัยสถาบัน

งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2549
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง สถานภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2549
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง การประเมินระบบบัณฑิตศึกษาระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2549
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547