งานประกันคุณภาพ

รายงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2557
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมกำกับมาตรฐาน
1.1
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1
(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
2.2
(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1
การรับนักศึกษา
    - การรับนักศึกษา
    - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
    - การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
    - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
    - การคงอยู่
    - การสำเร็จการศึกษา
    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
    - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2
คุณภาพอาจารย์
  4.2.1
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  4.2.2
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  4.2.3
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  4.2.3
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
    - การคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
    - ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
    - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
    - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
    - การพิจารณากำหนดผู้สอน
    - การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4
    - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
    - การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3
การประเมินผู้เรียน
    - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
    - การกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
    - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    - จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (กพร.) ปี 2550
ข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (ตัวบ่งชี้ 1.5-1.8)  
รายละเอียด
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
  คณะทรัพยากรธรรมชาต
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 8 ก.ย. 57
รายงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2556 8 ก.ย. 57
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง TQA ปีการศึกษา 2554 17 ก.ค. 56
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปีการศึกษา 2554 บัณฑิตวิทยาลัย 23 ส.ค. 55
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 25 ส.ค. 53
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัย 14 ก.ค. 2553
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย 18 ก.ย. 2552
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551 18 ก.ย. 2552
ข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2550 31 ก.ค. 2551
รายละเอียด   4 ส.ค. 2551
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะการจัดการบริการและการท่องเที่ยว
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (กพร.) ปี 2550
ข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (ตัวบ่งชี้ 1.5-1.8)  
รายละเอียด
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
  คณะทรัพยากรธรรมชาต
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะอุตสาหกรรมบริการ
ตัวบ่งชี้ 8.3 ปีงบประมาณ 2550 
ตัวบ่งชี้ 8.4 ปีงบประมาณ 2550